Pôst

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na Piatu pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácií o projektoch nájdete priamo na webe Charity TU. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet Konferencie biskupov Slovenska: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Do poznámky je potrebné uviesť: „prenasledovaní kresťania“. 

Zbierku môžete taktiež podporiť aj vložením svojho milodaru do poštovej schránky farského úradu (pri svojej nevyhnutnej ceste okolo) v zalepenej obálke, na ktorú nezabudnite napísať úmysel (napr.: „pre prenasledovaných kresťanov“), alebo svoj milodar môžete odovzdať niektorému pánu kostolníkovi či pani kostolníčke našich kostolov a kaplniek v jednotlivých častiach našej farnosti. Termín odovzdania milodarov je najneskôr do nedele 21. marca 2021 (vrátane).

Za vašu podporu tejto zbierke vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

PÔSTNA KAJÚCA INICIATÍVA V CELEJ CIRKVI – 24 HODÍN PRE PÁNA

Už viac rokov sa v Cirkvi pred Štvrtou pôstnou nedeľou uskutočňuje kajúca iniciatíva 24 hodín pre Pána. Napriek vážnej epidemiologickej situácii sa uskutoční aj tento rok.

Svätý Otec František určil jej dátum na piatok a sobotu 12. – 13. marec, v blízkosti Štvrtej pôstnej nedele. Jej téma na rok 2021 znie: «On ti odpúšťa všetky neprávosti» (Ž 103,3).

V bežných podmienkach života sa uskutočňujú vo farnostiach adorácie, kajúce pobožnosti, príprava na sv. spoveď a vysluhovanie tejto sviatosti.

V podmienkach pandémie sa spôsob slávenia tejto modlitbovej iniciatívy musí prispôsobiť situácii, ktorú prežívame.   

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik nás všetkých povzbudzuje a pozýva využiť tento milostivý čas, nájsť si počas „24 hodín pre Pána“ čas pre neho aspoň jednu – dve hodiny s vedomím, že On má čas pre nás 24 hodín každý deň. Čítaj ďalej

Krížové cesty so svätým Jozefom a v čase pandémie

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, nás pozýva v tomto Pôstnom období k častej modlitbe pobožnosti krížovej cesty i ďalších súkromných či spoločných modlitieb, ktoré môžeme obetovať najmä za zastavenie pandémie koronavírusu a za to, aby sme sa čím skôr a bez obmedzení stretávať v našich chrámoch na liturgických sláveniach, najmä pri svätej omši. V našom farskom chráme na tento úmysel obetujeme pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu v Pôste a pozývame vás, aby ste sa najmä po tieto dni duchovne spojili v modlitbe s nami. Ponúkame vám na stiahnutie pobožnosti krížovej cesty z pera nášho diecézneho biskupa: Krížovú cestu v čase pandémie a najnovšiu Krížovú cestu so sv. Jozefom. Od stredy 10. marca vás pozývame zjednotiť sa s nami v modlitbe Deviatnika k svätému Jozefovi (deviatnik sa končí 18. marca, deň pred liturgickou slávnosťou svätého Jozefa).

Modlitba k Ukrižovanému a úplné odpustky

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného nižšie uvedenú modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať úplné odpustky. Túto modlitbu okrem piatkov veľmi odporúčame na každý deň, najmä v Pôstnom období.

Pripomíname, že na základne dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 19. 3. 2020 v tomto čase pandémie môžu získať úplné odpustky všetci veriaci v ktorýkoľvek deň podľa vlastného výberu (raz denne), pokiaľ obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti (v kaplnke alebo v kostole), eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu posvätného ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie pandémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

MODLITBA  K UKRIŽOVANÉMU

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam:
dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách.
Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
„Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“ (Ž 22,17).

Posolstvo biskupov Slovenska veriacim pri vstupe do Pôstneho obdobia

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pri vstupe do Pôstneho obdobia:

Drahí bratia a sestry,

obdobie Veľkého pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: „Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu“ (Príhovor diplomatickému zboru, 8. 2. 2021).

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

„Slovo pastiera“ na Pôstne obdobie 2021

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik nám adresuje ďalšie svoje „Slovo pastiera“. Určené je na tohtoročné Pôstne obdobie.

Buď Jonášom a zachrániš Ninive

„Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!“ Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive“ (Jon 3,2).

Šiel a ohlasoval predpoveď rozvrátenia mesta. Ľudia neotáľali s odpoveďou Bohu, na čele s ich kráľom, ktorý pre ľud nariadil pôst, aj vonkajšie prejavy pôstu a vyzval ho: nech všetci „hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách“ (porov. Jon 3, 5-9). Odpoveďou Ninive bolo pokánie!

„Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť“(Jon 3,10).

Tento text z knihy proroka Jonáša sa okrem iných textov Svätého písma veľmi hodí na začiatok pôstneho obdobia, ale aj v jeho priebehu. Všetci sme volaní k pokániu. Ale k pokániu sú volaní aj samotní „Jonášovia“. Pokiaľ žijeme, všetci máme čas, priestor, ale aj potrebu konať pokánie. Naše Ninive: to som ja, moja rodina, farnosť, diecéza, krajina…, to sme my všetci ako celok, ale zároveň každý ako originálny jednotlivec. Na každom a od každého závisí, aká bude naša budúcnosť. Čítaj ďalej

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) – je názov témy posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021. V slovenskom oficiálnom preklade ho na svojej oficiálnej stránke prináša Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Môžete ho násť TU. Posolstvo je k dispozícii je aj vo verzii pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.

„Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František. Cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa podľa jeho slov „deje vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista,“ píše pápež František. Zároveň pripomína, že pôstne obdobie predstavuje čas na obnovu viery, nádeje a lásky.

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 17. februára 2021.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0