Rožňavský biskup pozýva k duchovnej adopcii zomierajúcich na Covid-19

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva, aby sme si duchovne adoptovali zomierajúcich na COVID-19. Tí totiž končia svoju pozemskú púť často osamotení a duchovne nepripravení. Upozornil na to v homílii počas svätej omše, ktorú naživo prinieslo Rádio LUMEN.

„Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva (o 15:00 h), kedy sa mnoho ľudí modlí Korunku Božieho milosrdenstva, ale aj v inom čase dňa, kto ako môže, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu odchodu z tohto sveta. Vytvorme ,bublinu Božieho milosrdenstva‘, do ktorej môžeme slobodne vstúpiť kedykoľvek a stretnúť sa, ,prisadnúť‘ v duchu k posteli umierajúceho a vyprosiť mu záplavu Božieho milosrdenstva. Lebo nie vždy sa môže dostať k umierajúcemu kňaz. Preto tam, kde sa nemôže dostať sviatosť, aby prišla milosť,” uviedol biskup Stolárik.

Rádio LUMEN pridáva do modlitby o 15:00 hod. osobitnú výzvu. „Pozývame aj vás modliť sa spolu s nami a duchovne si adoptovať zomierajúcich na COVID-19,” píše Rádio LUMEN. Viac informácií je možné nájsť v nahrávke na podcaste náboženský redaktor rádia Pavol Jurčaga.

Požehnanie Slovenska relikviou Kristovej krvi – pozvanie k modlitbe

Dnes (11. januára 2020) sa uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku. Požehnanie sa malo uskutočniť už včera (10. januára) v popoludňajších hodinách, avšak kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam bolo odložené na dnes. Zverejňujeme slová výzvy Mons. Petra Brodeka, aby sme sa mohli duchovne pripraviť a pripojiť k tomuto úkonu a účinne prijať milosti z neho prameniace v záujme ochrany Slovenska a jeho ľudu pred zúriacou pandémiou koronavírusovej infekcie:

Milí kresťania i všetci ľudia dobrej vôle,

pozývam vás všetkých k vnútornej účasti na udalosti požehnania mocnou relikviou Kristovej krvi. Ježiš ju za nás vylial na kríži za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Čítaj ďalej

Pozvánka na Púť zaľúbených

Saleziáni don Bosca a pavlíni vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich spolu, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Teší sa na vás tím Púte zaľúbených.

Úmysly Apoštolátu modlitby na január 2021

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby i pôst na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na január 2021:

Evanjelizačný úmysel: Aby nám dal Pán milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva (počas zákazu bohoslužieb): Aby sme sa čím skôr a bez obmedzení mohli zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Modlitba za kňazov v Roku Eucharistie a kňazstva

V Roku Eucharistie a kňazstva vás pozývame každý deň sa zapojiť do nasledujúcej modlitby za kňazov, schválenej rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom (dňa 7. 10. 2020 č. 550/2020):

Dobrý Pastier, prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen prosíme, ale i sľubujeme, že budeme stáť pri nich, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, Kráľovná kňazov, prednes naše prosby svojmu Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi – verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen.

Po obnovení slávenia verejných bohoslužieb sa túto modlitbu budeme spoločne modliť pri každej svätej omši po modlitbe po prijímaní.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti. Čítaj ďalej

Celoplošný zákaz bohoslužieb od 1. 1. do 24. 1. 2021; obmedzenie účasti na krste, sobáši a pohrebe

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia.

Príhovor administrátora farnosti svojim farníkom na záver roka 2020

Erb farnostiDrahí bratia a sestry – milí farníci, rok 2020 sa s úderom dnešnej polnoci definitívne stane minulosťou. Žiaľ, poznačila ho pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla aj do duchovného života našej farnosti mnohými obmedzeniami a priamo či nepriamo aj do života nás i našich blízkych. Počas vianočných sviatkov až do týchto chvíľ prežívame kvôli tomu bolestné odlúčenie a nemôžeme sa spoločne stretávať v Božom chráme. Aj preto chceme prosiť milosrdného a všemohúceho Boha, aby sa v novom roku táto zničujúca pandémia konečne zastavila a aby všetci chorí na COVID-19, ale aj iné choroby, podľa Božej vôle dosiahli zdravie tela i duše.

Aj v posledný deň tohto roka je však namieste aj jeho bilancovanie a najmä poďakovanie za všetky prijaté Božie dobrodenia, zvlášť dopriate našej farnosti. Dovoľte mi, aby som ako váš duchovný pastier pretlmočil aspoň týmto spôsobom toto bilancovanie i poďakovanie z mojej strany s nádejou, že čoskoro sa budeme spoločne stretávať v našom chráme na svätých omšiach aj pri iných sláveniach bez obmedzení.  Čítaj ďalej

Úplné odpustky v Roku svätého Jozefa

Milí veriaci, uvádzame preklad dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa udeľuje dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.

“Dnes uplynulo 150 rokov od vydania dekrétu Quemadmodum Deus, ktorým blahoslavený Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, pohnutý vážnymi a bolestnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzala Cirkev, sužovaná nepriateľstvom ľudí.

Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.

Všetci veriaci takto budú mať možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa, hlavy nebeskej Rodiny z Nazareta, získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach, ktoré dnes sužujú svet. Čítaj ďalej

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na sviatok svätej Rodiny 27. 12. 2020

Drahí bratia a sestry!

Všetkých, ktorí s otvoreným srdcom privítali Rok Eucharistie prežívaný v našej diecéze od januára 2020, zaskočila pandémia a pomenila naše plány. Ale horliví sa modlili doma a na diaľku sa duchovne spájali s Pánom prítomným v Eucharistii a prijímali ho prostredníctvom duchovného sv. prijímania. Keď sa dalo, zastavili sa v kostole alebo aspoň pred zatvoreným kostolom… Zjednocovali sa so stanovenými úmyslami modlitieb. Kňazov, ktorí nemali obmedzením prerušený prístup do kostola, som povzbudzoval k tomu, aby v čase pandémie, kedy boli odbremenení od niektorých ďalších povinností, každý jeden z nich využil vynikajúcu príležitosť, možnosť, priam šancu „zavrieť“ sa v Božom chráme a neustále sa klaňať Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Vyjadril som to slovami: „Keď inokedy veľa rozprávame ľuďom o Bohu, teraz priam zavretí v Božích chrámoch, veľa rozprávajme Bohu o nám zverených ľuďoch. Ľudia prežívajú koronavírus, prežívajú obavy o svoje rodiny, o svoju prácu a o všeličo ďalšie, čo s tým súvisí. Rozprávajte Bohu o všetkých ich problémoch a prednášajte prosby svojich veriacich Ježišovi v Eucharistii.“

Pre každého to bol ťažký čas a v závere Roka Eucharistie v našej diecéze si uvedomujeme, že sme ho nemohli prežiť ako sme chceli. Preto som sa rozhodol, že chceme ostať ako diecéza pri eucharistickom Pánovi aj v roku 2021. Chceme tak zintenzívniť svoj vzťah k Ježišovi, ku sv. omši, k stretnutiam s ním v adoráciách… Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up