Spovedanie pred Veľkou nocou v Čiernom Balogu

Rímskokatolícke farnosti Čierny Balog a Čierny Balog-Dobroč oznamujú, že vzhľadom na opatrenia štátnych autorít na zamedzenie šírenia koronavírusu nie je možné uskutočniť hromadnú svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami, ako býva zvykom. Spovedať budeme v prípade priaznivého počasia na dvore pred farským úradom každý deň okrem Kvetnej nedele až do stredy 8. apríla 2020, vždy dopoludnia od 9:00 do 11:00 hod. seniorov nad 65 rokov a popoludní od 13:00 do 15:00 hod. ostatných. Upozorňujeme, že na svätú spoveď je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť na jednotlivých farských úradoch, pričom každý penitent dostane konkrétny čas, aby sa vyhlo zhromažďovaniu veriacich. Taktiež je nevyhnutné mať počas svätej spovede na tvári rúško. Nakoľko nie je možné, aby kňazi chodievali spovedať po domoch, prosíme vás o sprostredkovanie svätej spovede uvedeným spôsobom aj pre starých a chorých veriacich, najmä tých, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam. Ďakujeme za pochopenie.

Pokiaľ si chcete dať požehnať ratolesti (bahniatka) na Kvetnú nedeľu, prineste ich označené menom v  sobotu 4. apríla v priebehu dňa do predsiene oboch našich kostolov. Vyzdvihnúť si ich potom môžete v nedeľu 5. apríla popoludní.

Predĺženie zákazu verejného slávenia bohoslužieb na neurčito; Veľká noc bude bez účasti veriacich

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viac informácií nájtete TU).

Slávenia počas Veľkej noci budú teda aj v našej farnosti slávené bez účasti veriacich. Čas slávenia bohoslužieb počas jednotlivých dní Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia vám včas oznámime, aby sme mohli byť duchovne spojení.

Krížová cesta rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika

 
Ponúkame vám pobožnosť krížovej cesty od nášho diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika s názvom Ježišova krížová cesta ničí každý vírus. Povzbudzujeme vás k jej osobnej modlitbe a rovnako tak k jej zdieľaniu s vašimi blízkymi prostredníctvom emailu a ďalších komunikačných prostriedkov.

MIMORIADNE PÁPEŽSKÉ POŽEHNANIE “URBI ET ORBI”

Pápež František dnes (27. 3.) večer udelí mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbi (Mestu Rímu a celému svetu). O 18:00 ho naživo odvysielajú TV LUX, RTVS i TA3.

Požehnanie Urbi et Orbi sa tradične udeľuje iba na Vianoce a Veľkú noc. Toto mimoriadne požehnanie ohlásil pápež František uplynulú nedeľu (22. 3.) počas poludňajšej modlitby Anjel Pána. Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky pozval nás všetkých pripojiť sa cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí práve eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.

“Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky,” povedal v nedeľnom príhovore pápež František.

„Všetkým znovu pozývam, aby sa prostredníctvom komunikačných prostriedkov duchovne zúčastnili na modlitbe, ktorej budem predsedať napozajtra, v piatok o 18. hodine na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra. Po počúvaní Božieho slova a adorácii Najsvätejšej sviatosti bude nasledovať požehnanie Urbi et orbi spojené s úplnými odpustkami,” pridal počas stredajšej generálnej audiencie vo Vatikáne (25. 3.).

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Pozvanie k modlitbe so Svätým Otcom a krížová cesta za odvrátenie pandémie

Európski biskupi prijali pozvanie pápeža Františka spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otče náš a prosiť za odvrátenie pandémie.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský spolu so slovenskými biskupmi pozýva nás všetkých, aby sme sa 25. marca napoludnie k tejto modlitbe všetci pridali: “Zastavme sa, každý na tom mieste, kde sa budeme nachádzať, a zjednoťme sa so Svätým Otcom a s veriacimi celej Európy a sveta. Pomodlime sa v jeden okamih tú modlitbu, ktorú nás naučil Pán”. K modlitbe Pána pridajme aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú pripravilo vedenie Rady európskych biskupských konferencií:

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Zároveň vám na modlitbu ponúkame text krížovej cesty v čase pandémie koronavírusu od rímskokatolíckeho kňaza Patrika Taraja.

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice včera (20. marca 2020) vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie úplných (plnomocných) odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať úplné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie pandémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum (sväté prijímanie na cestu do večnosti) – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

Pozvanie k sláveniu Liturgie domácej cirkvi; nedeľná modlitba pre rodiny s malými deťmi aj pre dospelých

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch, keď ste doma so svojimi rodinami a nemôžete byť prítomní na svätej omši, si všetci uvedomujeme hodnotu daru rodiny i to, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista. V tomto exponovanom čase si môžeme viac uvedomiť to, že naše rodiny sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného svätého prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi ste vy, manželia a rodičia, a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
Ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbudzujeme vás, aby ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní svätej omše prostredníctvom médií, ale aj pri tejto rodinnej liturgii. Text liturgie na najbližšiu Štvrtú pôstnu nedeľu (22. 3. 2020) si môžete stiahnuť TU. Texty liturgie nájdete každý týždeň na webe: zastolom.sk Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac informácií nájdete TU).
 
Taktiež ponúkame dve verzie nedeľnej modlitby pre rodiny, pripravenej katolíckym kňazom Jozefom Možiešikom. Prvú, pre rodiny s malými deťmi aj s aktivitami, nájdete TU a druhú pre dospelých TU.
 
Do vašej pozornosti dávame aj krížové cesty formou prezentácií TU.

Predĺženie zákazu verejného slávenia bohoslužieb do konca marca 2020

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, biskupi stanovili, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu kánonického práva (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Výzva rožňavského biskupa na modlitbu Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik prosí a pozýva nás všetkých od dnešného dňa (16. 3. 2020) na modlitbu Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii v celej našej diecéze: “Budeme Pánovi prednášať pokorné prosby s veľkou dôverou cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia šírenia sa koronavírusu a aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii, a to nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy.” Modlitbu Deviatnika si môžete stiahnuť TU. Na záver Deviatnika, na slávnosť Zvestovania Pána v stredu 25. marca 2020, pán biskup vo svojej biskupskej kaplnke zasvätí celú našu diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pripojme sa k tomuto zasväteniu všetci, hoci aj sami a súkromne. Panna Mária nás chce opäť a opäť zobrať pod svoju ochranu, ale my jej našu túžbu, aby to stále robila, vyjadrime zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Môžeme tak urobiť jedným z týchto spôsobov:

1. Modlitbou, ktorou sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
2. Modlitbou zasvätenia z brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
3. 3 x Zdravas Mária…, Pod tvoju ochranu… + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci.

Pred zasvätením, alebo v ten deň, sa odporúča pomodliť jeden až tri ružence. Modlitba Deviatnika bude tiež vysielaná každý deň odo dneška (16.3.) prostredníctvom Rádia Lumen po večernej svätej omši.

Pán biskup nás všetkých prosí, aby sme sa veľa modlili: “Teraz je na to naozaj aj čas! Modlite sa denne tri ružence s prosbou o zastavenie pandémie a za všetkých, ktorí sú v prvej línii, zvlášť za lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, všetkých zdravotníckych pracovníkov, za pracovníkov v obchodoch, za tých, ktorí sa starajú o opustených, bezdomovcov, za všetkých, ktorí teraz vydávajú mimoriadne svedectvo pred Bohom a ľuďmi v napĺňaní lásky k blížnemu.” Pán biskup pripomína svoju prosbu, aby každý, kto môže a ako môže, tieto úmysly vložil aj do pôstu v stredy a piatky. Vo svojom liste kňazom Rožňavskej diecézy ďalej píše: “Spomeňme si na známe príbehy zo Svätého Písma, ako Boh odvrátil, zastavil pohromy, choroby, keď sa ľudia kajali, modlili, postili. Nezabúdajme prosiť o pomoc aj mocného pomocníka v ťažkých situáciách – sv. Jozefa, ktorého mesiac prežívame a sviatok ktorého budeme sláviť už o niekoľko dní. Ubezpečujem vás, že som s vami v duchu zjednotený, s každým z vás kňazov i so všetkými našimi veriacimi, ale aj so všetkými ostatnými ľuďmi Rožňavskej diecézy a za všetkých sa modlím, osobitne za tých, ktorých vkladáme do úmyslu Deviatnika, troch ružencov a pôstu.”

Výzva na pôst a modlitby za odvrátenie šírenia nákazy koronavírusom

Biskupi Slovenska vyzvali včera (11. marca 2020) kňazov a veriacich na pôst a modlitby za odvrátenie šírenia nákazy nebezpečným koronavírusom: “Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy a tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.”

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Môžeme sa individuálne prísť pomodliť aj do nášho farského kostola, ktorý bude naďalej tak ako doteraz počas dňa otvorený na súkromnú adoráciu a modlitby. Diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik v tejto súvislosti vyzýva všetkých veriacich našej Rožňavskej diecézy, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Tento úmysel modlitby si v našej farnosti budeme pripomínať zvonením kostolných zvonov vždy večer o 20:00 hod. V tejto súvislosti pán biskup vrelo odporúča Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a Modlitbu za diecézu a diecézneho biskupa. Odporúčame sa modliť aj nasledujúcu modlitbu, ktorú sa v 18. storočí modlil náš ľud v čase moru: Spravodlivý a milosrdný Pane a Bože náš, tvoje činy sú vždy správne. Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešili sme a svojimi neprávosťami sme ťa pohli k hnevu. Milostivý Bože, odpusť nám a neodplácaj nám podľa našich neprávostí. Toľkokrát si preukázal svoje milosrdenstvo tým, ktorí ťa prosia o zmilovanie. Na príhovor nášho veľkého svätca, Andreja-Svorada, si popravenému zločincovi pre tvoje zľutovanie prinavrátil život, keď pred svojou smrťou oľutoval svoje hriechy. Prostredníctvom veľkého svätého pútnika Róchusa uzdravil si mnohých od nákazlivého moru. Na ich príhovor, ako aj na orodovanie štrnástich svätých pomocníkov v núdzi, našich anjelov strážcov a všetkých anjelov a svätých, zľutuj sa nad nami a odvráť od nás svoju trestajúcu pravicu. Osvieť lekárov, aby túto chorobu dobre spoznali a požehnaj ľudstvu lieky, aby chorým pomáhali. Ak však chceš, aby táto choroba ešte trvala, prijmeme tvoju svätú vôľu s oddanosťou. Len o to ťa prosíme, aby nik nezomrel nepripravený a v hriechu. Daj, aby nám toto telesné zlo slúžilo na spásu našich duší. Panna Sedembolestná, Matka naša, patrónka nášho ľudu, oroduj za nás, za náš národ a z celé ľudstvo, aby aj tvoje bolesti, ktoré si so svojím Synom pretrpela, pomohli k našej záchrane. Amen.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 1
Scroll Up