Prosba o podporu farnosti

Erb farnostiVzhľadom k dlhodobému výpadku nedeľného „zvončeka“ v dôsledku obmedzení verejného slávenia bohoslužieb počas prvej i druhej vlny pandémie koronavírusu vás úprimne prosíme o vašu štedrosť pri nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Podporiť farnosť môžete aj individuálnym darom na číslo účtu IBAN: SK93 7500 0000 0040 0740 5738 (ČSOB, a. s.). Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čierny Balog. Za každý váš milodar vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať a všetkých darcov vkladáme do osobitných modlitieb.

Nové pravidlá pre slávenie verejných bohoslužieb

Erb farnostiOd pondelka 16. novembra 2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. V laviciach v kostole medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby sa nesedelo v rade za sebou. Toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola na sedenie.

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Za daných okolností prosíme seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne využili možnosť prísť na svätú omšu v nedeľu o 7:30 hod., ktorá je pre nich prednostne určená. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach.

Osoby s akútnym respiračným ochorením dôrazne žiadame, aby do úplného uzdravenia nechodili na sväté omše osobne, ale ich sledovali doma prostredníctvom masmédií.

Rozpis svätých omší v našej farnosti v nasledujúcom týždni (od 16. 11. do 22.11.) nájdete na tejto stránke v záložke Farské oznamy.

Čítaj ďalej

Úmysly Apoštolátu modlitby na november 2020

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby i pôst na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na november 2020:

Evanjelizačný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

Úmysel diecézneho biskupa: Aby sme sa všetci – kňazi, zasvätení i veriaci – pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.

Zomrel náš rodák, gréckokatolícky kňaz Vojtech Rosík

Na Spomienku všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2020 pred polnocou, v 84. roku života a 28. roku svojej kňazskej služby odišiel do domu nebeského Otca náš rodák, otec Vojtech Rosík, gréckokatolícky kňaz Bratislavskej eparchie na odpočinku. 

Kňazský pohreb sa uskutoční v bratislavskej Katedrále Povýšenia Pánovho kríža v piatok 6. novembra 2020 o 10:00 hod. Po skončení pohrebných obradov a svätej liturgie budú telesné pozostatky zosnulého uložené na dočasný odpočinok s nádejou na vzkriesenie na cintoríne v Bratislave – Vrakuni.

V deň jeho pohrebu bude zádušná svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše aj v našom farskom kostole. Spojme sa v tomto čase v modlitbe s vďakou za jeho život a kňazské pôsobenie i za jeho večné odpočinutie v náručí Božieho milosrdenstva.

Manželke zosnulého kňaza a celej smútiacej rodine rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a modlitbou vyprosujeme Božiu útechu. Nech odpočíva v pokoji.

Spoločné vyhlásenie Farnosti Čierny Balog a Farnosti Čierny Balog – Dobroč k čiastočnému obnoveniu verejného slávenia bohoslužieb

Erb farnostiDrahí veriaci, na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania);

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom šiestich účastníkov (vrátane kňaza).

Počnúc dnešným dňom (2. 11.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti veriacich, a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali farskému úradu aspoň týždeň dopredu telefonicky alebo e-mailom, dohodli sa na čase slávenia svätej omše, na počte zúčastnených a priniesli so sebou certifikát alebo sa preukázali SMS-kou o negatívnom výsledku príslušného testu na COVID-19. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. Upozorňujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia je každý povinný zostať v domácej izolácii.

O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum, ako aj o individuálnu svätú spoveď a zaopatrenie chorého, je potrebné požiadať telefonicky, prípadne e-mailom (Farnosť Čierny Balog: tel. č.: 0911 711 125, e-mail: cierny-balog@burv.sk; Farnosť Čierny Balog – Dobroč: tel. č.: 0907 976835).

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m2 chrámu v interiéri a dvojmetrové rozostupy v exteriéri).

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii jednotlivcov. Katolícke noviny a ostatné katolícke periodiká si budete môcť zakúpiť tak ako doposiaľ.

Povzbudzujeme vás tak ako doteraz sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií. O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

Prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi Slovenska vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, sa počas týchto ôsmich piatkov majú postiť takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená zdržať sa mäsitých pokrmov a najesť sa dosýta len raz za deň – s tým, že ešte dvakrát možno požiť menší pokrm.

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, v centre našej pozornosti nech je aj modlitba a almužna. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, neváhajme konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci. Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko (pozri nižšie) a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Avšak pre každého platí povinnosť nepreviniť sa nielen myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, nech nezanedbá, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a stane sa tak súčasťou kajúceho duchovného spoločenstva. Čítaj ďalej

Spoločné vyhlásenie farnosti Čierny Balog a Farnosti Čierny Balog – Dobroč k pozastaveniu verejného slávenia bohoslužieb počas zákazu vychádzania

Erb farnostiDrahí veriaci, vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb, ktoré doteraz bolo obmedzené na šesť osôb. Výnimku z obmedzenia má naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa budú verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úmysly svätých omší, ktoré sú v tomto čase nahlásené, odslúžime súkromne bez vašej prítomnosti. Pokiaľ sa rozhodnete úmysel zrušiť, prípadne preložiť na iný termín, urobte to telefonicky alebo e-mailom. Povzbudzujeme vás počas tohto obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií.

Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého možno dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky (tel. č.: Čierny Balog – 0911 711 125; Dobroč – 0907 976 835).

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii a modlitbe tak ako zvyčajne. Katolícke noviny si budete môcť zakúpiť u kostolníkov a kostolníčiek oboch našich kostolov a kaplniek u Fajtov, Komov, v Medveďove a v Starom Kráme.

Farské úrady budú naďalej pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

Upozorňujeme všetkých, že počas trvania zákazu vychádzania nie je dovolené ani ísť na cintorín (s výnimkou účasti na pohrebe blízkej osoby).

Všetkým odporúčame zúčastniť sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19.

O ďalšom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať. Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu    

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

Mgr. František Havlík, v. r., výpomocný duchovný v Čiernom Balogu

“Dušičkové” úplné odpustky bude možné získať do konca novembra

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. Včera (23. 10. 2020) Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov. Oficiálny preklad dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Čítaj ďalej

Zbierka na misie a Sviečka za nenarodené deti

Erb farnostiDo zbierky na misie, ktorá sa konala individuálne z iniciatívy veriacich našej farnosti, sme obetovali 700 eur. V mene Pápežských misijných diel všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Poďakovanie v mene Fóra života, n. f., adresujeme aj tým, čo podporili iniciatívu Sviečka za nenarodené deti. V rámci tejto zbierky ste obetovali 150 eur. Pokiaľ by ste chceli obetovať milodar na misie, môžete tak urobiť formou e-zbierky na stránke Pápežských misijných diel. Ak chcete podporiť Sviečku za nenarodené deti, navštívte stránku Fóra života, n. f.

List rožňavského biskupa všetkým veriacim diecézy

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik v tomto čase pandémie koronavírusu adresuje všetkým veriacim list tohto znenia:

“Moji drahí bratia a sestry, všetkých vás, ktorí ste mi v diecéze zverení, ale aj všetkých, ku ktorým sa dostanú moje slová, srdečne pozdravujem s uistením, že neustále myslím na vás, na vaše potreby zvlášť duchovné, ale aj tie ostatné, ktoré sú nevyhnutné pre život.

Keď v marci tohto roku začala pandémia koronavírusu, napísal som vám list. Nebolo možné komunikovať s vami prostredníctvom pastierskeho listu, lebo kostoly boli zatvorené. Podobne je to teraz, keď počet veriacich, prítomných na bohoslužbách, je obmedzený na minimum. Ďakujme však Pánovi aj za túto možnosť slávenia. Mnohí, takmer nikto z vás sa nedostanete na svätú omšu, hoci po tom tak túžite. Ďakujem vám, že ste prijali, hoci určite s bolesťou, ale prijali a rešpektujete epidemiologické opatrenia a obmedzenia, ktoré prináša súčasná ničivá choroba. Nám biskupom nie je nikdy ľahké a bez vnútornej bolesti rozhodnúť o súhlase s takýmito obmedzeniami. Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up