Ďalšie uvoľnenie opatrení v kostoloch od 3. júna 2020

Od stredy 3. júna 2020 je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahrádza šachovnicové sedenie (vo všetkých laviciach). Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostole, a  taktiež povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do chrámu. Sväté prijímanie sa bude naďalej podávať do ruky a znak pokoja sa nedáva. Zároveň platia všetky pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb.

List rožňavského biskupa prvoprijímajúcim deťom a birmovancom

Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik zaslal prvoprijímajúcim deťom a birmovancom Rožňavskej diecézy osobitný list. Môžete si ho prečítať TU.

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Ústredný krízový štáb SR dnes (4. mája) rozhodol o zrušení zákazu verejného slávenia bohoslužieb s platnosťou od 6. mája 2020 a dovolil ich sláviť s dodržaním ochranných opatrení a s istými usmerneniami.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť na bohoslužbách bude preto od zajtra možná, avšak naďalej stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších a chorých: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto zvážia veriaci vo vyššom veku a s vážnym ochorením. 

Od stredy 6. mája bude teda aj v našej farnosti každému umožnené zúčastniť sa na svätej omši, pokiaľ dodrží vyššie nasledovné opatrenia:  Všetci veriaci v kostole musia mať na tvári rúško a musia stáť alebo sedieť na vyznačených miestach (v každej druhej lavici) minimálne dva metre od seba. Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola (dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii). Ostáva v platnosti zákaz podávania rúk pri sv. omši a sväté prijímanie bude podávané na ruku. Ústredný krízový štáb zároveň odporúča v nedeľu osobitnú svätú omšu pre seniorov. Čítaj ďalej

Posunutie termínu slávnosti prvého sv. prijímania a birmovky

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, kvôli zákazu verejného slávenia bohoslužieb a s tým súvisiacemu dlhodobému výpadku katechéz pre prvoprijímajúce deti a birmovancov oznamujeme, že bude nutné posunúť dátumy slávenia prvého svätého prijímania i vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

Nakoľko v súčasnosti nevieme, do akej miery sa budú opatrenia postupne uvoľnovať, je možné iba predbežne naplánovať čas obidvoch slávení. Predpokladaný termín prvého sv. prijímania (po dohode s rodičmi detí) by mohol byť, pokiaľ to opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu umožnia, počas posledného júnového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 26. júna a prvé sv. prijímanie v nedeľu 28. júna), respektíve počas prvého septembrového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 4. septembra a prvé sv. prijímanie v nedeľu 6. septembra).

Po dohode s Biskupským úradom v Rožňave bude dátum vyslúženia sviatosti birmovania upresnený na prvý alebo druhý októbrový víkend.

Mariánska pobožnosť na máj od Mons. Stanislava Stolárika

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pripravil v tomto čase pandémie mariánsku pobožnosť na máj. Stiahnuť si ju môžete TU. Jeho slovo na úvod k tejto pobožnosti vám ponúkame v plnom znení:

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,

máj je oddávna mesiacom, v ktorom si osobitne uctievame našu drahú Mamu Pannu Máriu. Zvlášť možno skôr narodení si dobre pamätajú na tradíciu májových pobožností, modlitby Loretánskych litánií, v ktorých sme vyspievali Panne Márii tituly, ktoré jej dala Cirkev a ktoré vystihujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, ale zvlášť jej materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna, ktorý nám vo veľkonočnom tajomstve nemohol dať viac, keď nám dal seba samého, svoj vlastný život, získal nám vykúpenie.

Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Ale i prosíme. Veľmi potrebujeme Božiu pomoc, pomoc a ochranu Panny Márie, sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých. Tento rok budeme prežívať aj mesiac máj veľmi zvláštne, úplne netradične. Izolovaní kvôli pandémii koronavírusu. Nebudeme sa môcť stretávať na májových pobožnostiach v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne. Čítaj ďalej

List Svätého Otca Františka veriacim na máj 2020

Pápež František napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj 2020, v ktorom nás vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má nás všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu, datovanému 25. apríla 2020, sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

“Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.” Čítaj ďalej

Novéna o príhovor svätej Korony

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie Novéne o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková.

Svätá Korona sa uctieva v katolíckej Cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája (resp. 15. mája, nakoľko 14. mája sa v Cirkvi slávi sviatok sv. Mateja, apoštola). V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. “Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou,” uvádza leták k novéne.

Pozývame vás k modlitbe tejto novény 9 dní pred spomienkou na svätú Koronu (od 6. do 14. mája). Stiahnuť si ju môžete TU. V piatok 15. mája, kedy budeme pri súkromnej sv. omši osobitne vzývať sv. Koronu o pomoc a ochranu, vás všetkých prosíme o duchovné spojenie – pôst a most modlitby na úmysel za odvrátenie pandémie koronavírusu v celom svete.

Veľkonočný pozdrav všetkým farníkom

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Milovaní bratia a sestry!

Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané však zistili, že kameň je od hrobu odvalený. Odrazu majú otvorený prístup do hrobu. Toto nečakali a sú zneistené. Predtým nemali skúsenosť otvoreného prístupu do hrobu.

Ako radi by ste sa, drahí brata a sestry aj vy ponáhľali v túto veľkonočnú nedeľu do Božieho chrámu. Ak by ste aj tak urobili, tiež by ste zažili niečo, čo doteraz nie, s čím ste nemali skúsenosť, že v tieto najväčšie kresťanské sviatky nenachádzate naše chrámy otvorené, ale zavreté. To ste na Veľkú noc ešte nezažili. A niet sa čo diviť, ak vás pri tomto konštatovaní  rozbolelo srdce.  Tak ste sa tešili, tak sme sa všetci tešili na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania. Čítaj ďalej

Veľkonočné trojdnie – Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod Pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho otroctva, a neskôr ju slávili ako pamiatku každý rok, bola predobrazom budúcej pravej Kristovej noci, noci pravého oslobodenia, v ktorej „Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu“.

Je tomu už viac ako dvetisíc rokov, čo v predvečer izraelskej Veľkej noci bol obetovaný skutočný Baránok – Vykupiteľ sveta. Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža a na tretí deň včasráno vstal z mŕtvych. Toto je dôvod, prečo aj my slávime Veľkú noc. Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje; krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva: spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať. Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 1
Scroll Up