Obetný sviečkový “stojan svetla” v našom farskom chráme

Pozývame vás, aby ste pri vašej nevyhnutnej ceste okolo kostola využili možnosť individuálne sa zastaviť v jeho otvorenej predsieni a stráviť pár chvíľ v súkromnej modlitbe pred eucharistickým Kristom prítomným vo svätostánku. Predsieň nášho farského chrámu je otvorená každý deň od 8:00 do 17:00 hod.

Pri tej príležitosti môžete na novom obetnom “stojane svetla” zapáliť sviečku s modlitbou za živých, aby boli preniknutí Kristovým svetlom pravdy a sami boli svetlom pre svojich blížnych, ale i sviečku s modlitbou za zosnulých, aby im svietilo svetlo večné. Voskové sviečky špeciálne na tento účel sú k dispozícii pod stojanom (viď obrázok); sviečku len treba zapáliť (zapaľovač je v stojane) a vložiť do sklenej modrej sviece na stojane, kde ešte sviečka nehorí. Odporúčaný milodar, ktorým pomôžete farnosti, je 1 euro. Prosíme nezapaľovať na stojane iné sviece ako tie, ktoré sú na to určené.

Prvá pôstna nedeľa – zbierka na katolícku charitu

Na Prvú pôstnu nedeľu sa každoročne koná zbierka na katolícku charitu. Kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam nemôžeme túto zbierku podporiť hromadne pri slávení svätých omší; tlmočíme preto prosbu Biskupského úradu v Rožňave i Diecéznej charity Rožňava podporiť ju dostupným spôsobom, a to buď vhodením milodaru v zalepenej obálke označenej nápisom “NA CHARITU” do poštovej schránky farského úradu pri vašej nevyhnutnej ceste okolo, alebo odovzdaním milodaru niektorému pánu kostolníkovi nášho kostola či kostolníčkam kaplniek v jednotlivých častiach našej farnosti. Termín ukončenia zbierky je sobota 27. februára 2021. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

PROSÍME, ABY STE MILODARY DO ZBIEROK ANI MILODARY ZA ODSLÚŽENÉ SVÄTÉ OMŠE NEPOSIELALI NA FARSKÝ ÚČET, ALE IBA VYŠŠIE UVEDENÝM SPÔSOBOM. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

„Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Aj vďaka štedrosti a solidarite veriacich dokáže Charita naďalej poskytovať služby viac ako 25 000 ľuďom odkázaným na pomoc v 300 zariadeniach po celom Slovensku,” uvádza charita na svojej stránke. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené chrámy zbierku možno podporiť aj online spôsobom. Zároveň prinášame povzbudenie charity k zbierke.

CHCEM PODPORIŤ Čítaj ďalej

Modlitbová a eucharistická reťaz za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) pozýva všetkých veriacich a najmä kňazov, aby sa od Popolcovej stredy a počas celého pôstu modlili za obete pandémie.

CCEE vyzýva biskupov celej Európy, aby sa pri mnohých príležitostiach pripojili k hlasu pápeža Františka, aby potvrdili blízkosť Cirkvi všetkým, ktorí bojujú kvôli koronavírusu: obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým tým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. V pôste preto spúšťa modlitbovú a eucharistickú reťaz za vyše 770-tisíc ľudí, ktorý v Európe zomreli kvôli Covid-19.

Slovensku bol určený dátum 25. február 2021. Slovensko bude oficiálne zastúpené svätou omšou slávenou 25. februára o 7:00 hod. Naživo ju prinesie TV LUX, jej hlavným celebrantom bude predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Zapojí sa aj naša farnosť slávením svätej omše v našom farskom kostole. V tento deň vás všetkých pozývame spolu s nami obetovať na tento spoločný úmysel svätú omšu, prenášanú naživo v ktoromkoľvek čase.

Posolstvo biskupov Slovenska veriacim pri vstupe do Pôstneho obdobia

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pri vstupe do Pôstneho obdobia:

Drahí bratia a sestry,

obdobie Veľkého pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: “Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu” (Príhovor diplomatickému zboru, 8. 2. 2021).

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

“Slovo pastiera” na Pôstne obdobie 2021

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik nám adresuje ďalšie svoje “Slovo pastiera”. Určené je na tohtoročné Pôstne obdobie.

Buď Jonášom a zachrániš Ninive

„Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!“ Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive“ (Jon 3,2).

Šiel a ohlasoval predpoveď rozvrátenia mesta. Ľudia neotáľali s odpoveďou Bohu, na čele s ich kráľom, ktorý pre ľud nariadil pôst, aj vonkajšie prejavy pôstu a vyzval ho: nech všetci „hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách“ (porov. Jon 3, 5-9). Odpoveďou Ninive bolo pokánie!

„Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť“(Jon 3,10).

Tento text z knihy proroka Jonáša sa okrem iných textov Svätého písma veľmi hodí na začiatok pôstneho obdobia, ale aj v jeho priebehu. Všetci sme volaní k pokániu. Ale k pokániu sú volaní aj samotní „Jonášovia“. Pokiaľ žijeme, všetci máme čas, priestor, ale aj potrebu konať pokánie. Naše Ninive: to som ja, moja rodina, farnosť, diecéza, krajina…, to sme my všetci ako celok, ale zároveň každý ako originálny jednotlivec. Na každom a od každého závisí, aká bude naša budúcnosť. Čítaj ďalej

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na nedeľu 14. 2. 2021 k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry,

v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou.   Výzvou zastaviť sa,  stíšiť sa  a zamyslieť  i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44, 1 – 5, 12).

Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité  na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.

K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným historickým dňom, akým bol deň, v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný medzník v usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej Česko-slovenskej republiky. V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej Slovenskej cirkevnej provincie (1977). Čítaj ďalej

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) – je názov témy posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021. V slovenskom oficiálnom preklade ho na svojej oficiálnej stránke prináša Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Môžete ho násť TU. Posolstvo je k dispozícii je aj vo verzii pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.

„Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František. Cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa podľa jeho slov „deje vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista,“ píše pápež František. Zároveň pripomína, že pôstne obdobie predstavuje čas na obnovu viery, nádeje a lásky.

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 17. februára 2021.

8. február – Medzinárodný deň modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi

8. februára, v deň sv. Jozefíny Bakhity, patrónky obetí obchodovania, pozývame k spoločnej modlitbe za obete, ktoré zažili či stále prežívajú hrôzy otroctva. Obete obchodovania s ľuďmi nachádzame všade vo svete a výnimkou nie je ani Slovensko. V modlitbe si prostredníctvom ich vlastných slov pripomíname hlasy obetí, ktoré sa podarilo zachrániť, a prosíme za obnovu ich životov i za tých, čo sú stále zotročení.
 
Pre pandemické opatrenia tento rok pozývame k modlitbe za obete obchodovania v malých spoločenstvách. Rodiny i jednotlivci sa môžu zapojiť vo svojich bezpečných bublinách. 

Môžete si dnes večer naladiť Rádio Lumen o 19:00 hod., kde odznie modlitba za obete spolu so svedectvami tých, za ktorých sa modlíme (https://www.lumen.sk/; kliknúť na: “spustiť naživo?”, záznam bude následne sprístupnený v archíve).

Materiály pre tento ročník, nazvané Modlitba v bubline, ktoré možno využiť na modlitbu vo svojom malom spoločenstve doma s rodinou, blízkymi i jednotlivo, nájdete TU. Obsahujú i malú aktivitu pre najmenších, aby sa zoznámili so sv. Jozefínou Bakhitou prostredníctvom kresby.           

Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do modlitby, či už aktívne, pasívne alebo len krátkou myšlienkou. Nezabudnime, že každý dobrý úmysel je krokom od všeobecnej ľahostajnosti a vedie k svetu bez otroctva.

Covid automat neumožňuje verejné slávenie bohoslužieb

Odo dneška (8. februára) sú naďalej obmedzené verejné slávenia bohoslužieb a verejne sa  sväté omše  sláviť nemôžu. Núdzový stav a zákaz vychádzania je predĺžený do 19. marca. Riadime sa Covid automatom a nateraz platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko (celá krajina je v čiernej farbe). Povolené sú len krsty, sobáše a pohreby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom šesť účastníkov vrátane kňaza. Na farskom úrade sme neustále k dispozícii pre súrne zaopatrenie chorého (napríklad v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu), čo treba nahlásiť prednostne telefonicky.

Úmysly Apoštolátu modlitby na február 2021

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby i pôst na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na február 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva (počas zákazu bohoslužieb): Aby sme sa čím skôr a bez obmedzení mohli zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up