Nezaradené

Doplnenie Loretánskych litánií

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“.

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna píše:

„Cirkev putujúca smerom k nebeskému Svätému Jeruzalemu, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia s Kristom, jej ženíchom a spasiteľom, kráča po cestách dejín zverujúc sa Tej, ktorá uverila Pánovmu slovu. Z evanjelia vieme, že Ježišovi učeníci sa naučili už od úsvitu chváliť «požehnanú medzi ženami» a rátať s jej materským príhovorom. Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť v priebehu storočí venovala Panne Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj v prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k neistote a zmätku, je u Božieho ľudu osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné lásky a dôvery. Pápež František ako interpret tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litánií Panny Márie nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka milosrdenstva“ (Mater misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha migrantov“ (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“

Vyhlásenie slovenských biskupov k voľnej nedeli

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority.

Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života.

Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách.

Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj Zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato sí, 49).

Biskupi Slovenska poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety

Slovenskí biskupi poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety počas pandémie koronavírusu. Poďakovanie biskupov prinášame v plnom znení:

Obdobie uplynulých týždňov našej spoločnosti prinieslo náročnú skúsenosť. Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť.

Tak ako už viackrát, chceme aj dnes poďakovať lekárom, zdravotníkom, lekárnikom, policajtom, vojakom, hasičom, dobrovoľníkom, médiám, pracovníkom v obchode a všetkým, ktorí obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme však poďakovali aj tisícom ľudí, ktorí často nenápadným, ale veľmi úprimným a horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás dôsledky pandémie naplno nezasiahli.

Čítaj ďalej

Zrušenie dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách

Slovenskí biskupi, ktorí sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch, vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020, nakoľko virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Ďalšie uvoľnenie opatrení od 10. júna 2020

Od stredy 10. júna 2020 sa uvoľnili ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vyplýva z nich, že do kostolov môže prísť viac ľudí. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť mať v interiéri chrámu nasadené rúško na tvári. Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Zároveň platia všetky doterajšie pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb, ktoré sú k dispozícii na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ďalšie uvoľnenie opatrení v kostoloch od 3. júna 2020

Od stredy 3. júna 2020 je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahrádza šachovnicové sedenie (vo všetkých laviciach). Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostole, a  taktiež povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do chrámu. Sväté prijímanie sa bude naďalej podávať do ruky a znak pokoja sa nedáva. Zároveň platia všetky pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb.

List rožňavského biskupa prvoprijímajúcim deťom a birmovancom

Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik zaslal prvoprijímajúcim deťom a birmovancom Rožňavskej diecézy osobitný list. Môžete si ho prečítať TU.

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Ústredný krízový štáb SR dnes (4. mája) rozhodol o zrušení zákazu verejného slávenia bohoslužieb s platnosťou od 6. mája 2020 a dovolil ich sláviť s dodržaním ochranných opatrení a s istými usmerneniami.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť na bohoslužbách bude preto od zajtra možná, avšak naďalej stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších a chorých: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto zvážia veriaci vo vyššom veku a s vážnym ochorením. 

Od stredy 6. mája bude teda aj v našej farnosti každému umožnené zúčastniť sa na svätej omši, pokiaľ dodrží vyššie nasledovné opatrenia:  Všetci veriaci v kostole musia mať na tvári rúško a musia stáť alebo sedieť na vyznačených miestach (v každej druhej lavici) minimálne dva metre od seba. Bude povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola (dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii). Ostáva v platnosti zákaz podávania rúk pri sv. omši a sväté prijímanie bude podávané na ruku. Ústredný krízový štáb zároveň odporúča v nedeľu osobitnú svätú omšu pre seniorov. Čítaj ďalej

Posunutie termínu slávnosti prvého sv. prijímania a birmovky

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, kvôli zákazu verejného slávenia bohoslužieb a s tým súvisiacemu dlhodobému výpadku katechéz pre prvoprijímajúce deti a birmovancov oznamujeme, že bude nutné posunúť dátumy slávenia prvého svätého prijímania i vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

Nakoľko v súčasnosti nevieme, do akej miery sa budú opatrenia postupne uvoľnovať, je možné iba predbežne naplánovať čas obidvoch slávení. Predpokladaný termín prvého sv. prijímania (po dohode s rodičmi detí) by mohol byť, pokiaľ to opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu umožnia, počas posledného júnového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 26. júna a prvé sv. prijímanie v nedeľu 28. júna), respektíve počas prvého septembrového víkendu (prvá sv. spoveď v piatok 4. septembra a prvé sv. prijímanie v nedeľu 6. septembra).

Po dohode s Biskupským úradom v Rožňave bude dátum vyslúženia sviatosti birmovania upresnený na prvý alebo druhý októbrový víkend.

Mariánska pobožnosť na máj od Mons. Stanislava Stolárika

Náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik pripravil v tomto čase pandémie mariánsku pobožnosť na máj. Stiahnuť si ju môžete TU. Jeho slovo na úvod k tejto pobožnosti vám ponúkame v plnom znení:

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,

máj je oddávna mesiacom, v ktorom si osobitne uctievame našu drahú Mamu Pannu Máriu. Zvlášť možno skôr narodení si dobre pamätajú na tradíciu májových pobožností, modlitby Loretánskych litánií, v ktorých sme vyspievali Panne Márii tituly, ktoré jej dala Cirkev a ktoré vystihujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, ale zvlášť jej materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna, ktorý nám vo veľkonočnom tajomstve nemohol dať viac, keď nám dal seba samého, svoj vlastný život, získal nám vykúpenie.

Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Ale i prosíme. Veľmi potrebujeme Božiu pomoc, pomoc a ochranu Panny Márie, sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých. Tento rok budeme prežívať aj mesiac máj veľmi zvláštne, úplne netradične. Izolovaní kvôli pandémii koronavírusu. Nebudeme sa môcť stretávať na májových pobožnostiach v našich kostoloch. Ale vieme, že Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situácie, keď hovorí: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) To môže byť aj doma, ale môžeme sa stretnúť aj inak. Je možné zjednotiť sa aj duchovne. Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up