Nezaradené

Novéna o príhovor svätej Korony

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil cirkevné schválenie Novéne o príhovor svätej Korony, patrónky proti chorobám a epidémiám. Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom. Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková.

Svätá Korona sa uctieva v katolíckej Cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája (resp. 15. mája, nakoľko 14. mája sa v Cirkvi slávi sviatok sv. Mateja, apoštola). V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. “Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou,” uvádza leták k novéne.

Pozývame vás k modlitbe tejto novény 9 dní pred spomienkou na svätú Koronu (od 6. do 14. mája). Stiahnuť si ju môžete TU. V piatok 15. mája, kedy budeme pri súkromnej sv. omši osobitne vzývať sv. Koronu o pomoc a ochranu, vás všetkých prosíme o duchovné spojenie – pôst a most modlitby na úmysel za odvrátenie pandémie koronavírusu v celom svete.

Veľkonočný pozdrav všetkým farníkom

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Milovaní bratia a sestry!

Vo veľkonočnú nedeľu sme si zvykli pripomenúť ženy, ktoré sa ponáhľali k Ježišovmu hrobu. Celé prestrašené, až vyľakané však zistili, že kameň je od hrobu odvalený. Odrazu majú otvorený prístup do hrobu. Toto nečakali a sú zneistené. Predtým nemali skúsenosť otvoreného prístupu do hrobu.

Ako radi by ste sa, drahí brata a sestry aj vy ponáhľali v túto veľkonočnú nedeľu do Božieho chrámu. Ak by ste aj tak urobili, tiež by ste zažili niečo, čo doteraz nie, s čím ste nemali skúsenosť, že v tieto najväčšie kresťanské sviatky nenachádzate naše chrámy otvorené, ale zavreté. To ste na Veľkú noc ešte nezažili. A niet sa čo diviť, ak vás pri tomto konštatovaní  rozbolelo srdce.  Tak ste sa tešili, tak sme sa všetci tešili na oslavu Kristovho zmŕtvychvstania. Čítaj ďalej

Veľkonočné trojdnie – Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod Pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho otroctva, a neskôr ju slávili ako pamiatku každý rok, bola predobrazom budúcej pravej Kristovej noci, noci pravého oslobodenia, v ktorej „Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu“.

Je tomu už viac ako dvetisíc rokov, čo v predvečer izraelskej Veľkej noci bol obetovaný skutočný Baránok – Vykupiteľ sveta. Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža a na tretí deň včasráno vstal z mŕtvych. Toto je dôvod, prečo aj my slávime Veľkú noc. Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje; krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva: spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať. Čítaj ďalej

PROSBA O PODPORU FARNOSTI

V zmysle oznámenia Biskupského úradu v Rožňave vás informujeme o tom, že mnoho farností v momentálnej situácii zostalo bez stálych príjmov, čo aj v prípade našej farnosti činia hlavne príspevky zo zvončeka a zbierky pre potreby farnosti. Preto môžete svoje príspevky posielať priamo na účet farnosti:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čierny Balog

SK93 7500 0000 0040 0740 5738

účet vedený v ČSOB, a.s.

Veľkonočná zbierka môže byť vykonaná tiež týmto spôsobom tak, že môžete svoje príspevky poslať priamo na farský účet a do správy pre prijímateľa napíšete Veľkonočná zbierka, alebo vhodíte do pokladničky v predsieni kostola. Za vaše dary vám patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Prísny pôst a poklona krížu na Veľký piatok

Na VEĽKÝ PIATOK slávime utrpenie a tento smrť Pána Ježiša. Je to deň pokánia v celej Cirkvi; pod ťažkým hriechom nás viaže prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku života a zdržanie sa mäsa od 14. roku do smrti. Pôst sa nevzťahuje na lieky a čistú vodu a neviaže vážne chorých, ktorí musia pravidelne jesť a piť.

Pripomíname, že Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie je na Veľký piatok 10. 4. 2020 otvorený na individuálnu modlitbu a poklonu svätému krížu do 19:00 hod. a na Bielu sobotu 11. 4. 2020 od 8:00 hod. do 19:00 hod.

Veľkonočné trojdnie – Veľký piatok

Veľký piatok je dňom, v ktorom si pripomenieme Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži.

Podľa pradávnej tradície Cirkvi sa na Veľký piatok nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš – na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Cirkev nás teda v tento deň upriamuje na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí sv. Pavol.

Liturgia Veľkého piatku pozostáva z troch častí: z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu a zo svätého prijímania.  

Prvé čítanie bohhoslužby slova Veľkého piatku tvorí štvrtá pieseň o Božom služobníkovi od proroka Izaiáša. Voláme ho evanjelistom Starého zákona, pretože veľa píše o budúcom Mesiášovi. On už sedemsto rokov pred Kristom zachytáva Božie zjavenie o budúcom Vykupiteľovi. Čítanie sa začína rečou Boha, pokračuje rečou proroka k ľudu a končí opäť rečou Boha. Zmysel tejto piesne sa výrazne spĺňa na Ježišovi Kristovi. On je tým mužom bolestí. On vzal na seba naše viny. Jeho smrť bola preňho cestou k povýšeniu a nám priniesla vyslobodenie, záchranu a život.

Aby Boh Syn vykúpil hriešne ľudstvo, vzal na seba ľudské telo. Žil na zemi medzi ľuďmi ako jeden z nás, a preto dobre chápe naše problémy, starosti i slabosti. Môžeme sa naňho neustále s dôverou obracať. O tomto uisťuje autor Listu Hebrejom v druhom čítaní. Nesmieme však pritom zabúdať na bolestný ráz nášho vykúpenia. Je to utrpenie a smrť Božieho Syna na kríži, jeho poslušnosť a modlitba, ktorú Otec vypočul. Ježišovo jedinečné postavenie je práve v tom, že je Božím Synom a zároveň aj jedným z nás. On, hoci bol bez hriechu, vzal na seba naše hriechy. Je „zároveň kňazom, oltárom i obetným Baránkom“.

Pašie – dejiny Pánovho umučenia, ktoré sa v liturgii Veľkého piatku spievajú alebo prednášajú, nie sú len správou, informáciou. Sú aj výkladom a zvestovaním. Správa nehovorí len o tom, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo. Evanjelista Ján jasne hovorí, že Ježiš sa dobrovoľne vydal na smrť. Obetuje sa za nás, aby nás vykúpil a zachránil. Ježiš umiera práve v hodine, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. Ježiš je tým pravým veľkonočným Baránkom a jeho krv je cenou našej spásy. V liturgii sme nielen poslucháčmi, ale aj účastníkmi týchto udalostí, ktoré nám táto liturgia sprítomňuje. Čítaj ďalej

Veľkonočné trojdnie – Zelený štvrtok

Tak ako sa týždeň začína a vrcholí slávením nedele, ktorá má vždy veľkonočný ráz, tak vrchol celého liturgického roka žiari v posvätnom Veľkonočnom trojdní umučenia a zmŕtvychvstania Pána, do ktorého práve vstupujeme. Je to teda najposvätnejšia časť liturgického roka.

Prípravou na toto veľkonočné tajomstvo je štyridsaťdenné Pôstne obdobie, v ktorom celá Cirkev uvažuje o vykupiteľskom utrpení a smrti Pána Ježiša. Je to milostivý čas, v ktorom sa majú veriaci vnútorne obrátiť a obnoviť častejším počúvaním Božieho slova, vrúcnejšou modlitbou a konaním pokánia, a tak sa pripraviť na obnovenie krstných sľubov a na prežívanie veľkonočného tajomstva. Počas Veľkého týždňa, ktorý sa začína Kvetnou nedeľou ako spomienkou na Pánov slávnostný vstup do Jeruzalema a vrcholí Veľkonočným trojdním, sa máme ešte hlbšie spojiť s Kristom a prežívať spolu s ním jeho tŕnistú cestu kríža, ktorej ovocím je vykúpenie každého z nás. K tomuto nám majú dopomôcť aj bohoslužby, tak krásne a bohaté na symboliku. V nich vytvára Cirkev s Kristom, svojím ženíchom, vnútorné spoločenstvo.

Veľkonočné trojdnie, ktoré výstižne voláme Trojdním ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista, sa začína večernou svätou omšou vo štvrtok Pánovej večere (Zeený štvrtok). Sú to tri dni, v ktorých nás Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil z otroctva smrti, zaistil nám večný život a tak splnil pradávne Otcovo prisľúbenie. Sú to teda dni nesmierne dôležité pre našu spásu. Čítaj ďalej

Spovedanie pred Veľkou nocou v Čiernom Balogu

Rímskokatolícke farnosti Čierny Balog a Čierny Balog-Dobroč oznamujú, že vzhľadom na opatrenia štátnych autorít na zamedzenie šírenia koronavírusu nie je možné uskutočniť hromadnú svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami, ako býva zvykom. Spovedať budeme v prípade priaznivého počasia na dvore pred farským úradom každý deň okrem Kvetnej nedele až do stredy 8. apríla 2020, vždy dopoludnia od 9:00 do 11:00 hod. seniorov nad 65 rokov a popoludní od 13:00 do 15:00 hod. ostatných. Upozorňujeme, že na svätú spoveď je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť na jednotlivých farských úradoch, pričom každý penitent dostane konkrétny čas, aby sa vyhlo zhromažďovaniu veriacich. Taktiež je nevyhnutné mať počas svätej spovede na tvári rúško. Nakoľko nie je možné, aby kňazi chodievali spovedať po domoch, prosíme vás o sprostredkovanie svätej spovede uvedeným spôsobom aj pre starých a chorých veriacich, najmä tých, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam. Ďakujeme za pochopenie.

Pokiaľ si chcete dať požehnať ratolesti (bahniatka) na Kvetnú nedeľu, prineste ich označené menom v  sobotu 4. apríla v priebehu dňa do predsiene oboch našich kostolov. Vyzdvihnúť si ich potom môžete v nedeľu 5. apríla popoludní.

Predĺženie zákazu verejného slávenia bohoslužieb na neurčito; Veľká noc bude bez účasti veriacich

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viac informácií nájtete TU).

Slávenia počas Veľkej noci budú teda aj v našej farnosti slávené bez účasti veriacich. Čas slávenia bohoslužieb počas jednotlivých dní Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia vám včas oznámime, aby sme mohli byť duchovne spojení.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 2
Scroll Up