V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa rozozvučia zvony všetkých katolíckych chrámov na Slovensku

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, vrátane nášho, aby všetkých veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla budeme v Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu naši biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

“Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,” povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Prosíme aj pani kostolníčky všetkých kaplniek na území našej farnosti, ktoré majú funkčné zvony, aby na nich v tento deň (11. 4.) napoludnie taktiež na 10 minút zazvonili.

Výsledok zbierky na Boží hrob a veľkonočnej ofery v našej farnosti

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pred a počas veľkonočných sviatkov prispeli do tradičnej zbierky na Boží hrob a do veľkonočnej ofery pre farnosť. Do zbierky na Boží hrob naša farnosť prispela sumou 1000 €; peniaze boli odoslané dňa 6. 4. 2021 na účet Biskupského úradu v Rožňave. Do veľkonočnej ofery sme obetovali 800 €. Na všetkých darcov osobitne myslíme v modlitbách.

Veľkonočný pozdrav

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 4. 4. 2021

Drahí bratia a sestry!

Keď som začal rozmýšľať nad pastierskym listom na Veľkú noc, prvou otázkou bolo či sviatky budeme sláviť v otvorených kostoloch. Situácia sa nevyvíjala veľmi dobre, a tak sa nádej na otvorené kostoly zmenšovala. Pre všetkých nás sa táto situácia stávala stále ťažšou. Čas izolácie a zatvorených kostolov trvá už veľmi dlho, na každého dolieha, a my sme už tak veľmi potrebovali naplnenie našej túžby – aby sme znova mohli žiť ako predtým – oveľa slobodnejšie.

Chceli sme prežívať opačnú skúšku, akej boli vystavení apoštoli a verní nasledovatelia Ježiša Krista. Prežili slávu Kvetnej nedele – slávny vstup do Jeruzalema, ale potom prišlo Ježišovo strašné umučenie, ukrižovanie a pochovanie. Zapečatený hrob a vojaci pri ňom. Ostali sami, opustení, niektorí utekali z Jeruzalema. Oni šli od plesania k smútku, my sme si priali odraziť sa od neistoty a prežiť naplno pravú veľkonočnú radosť.

My sme si chceli všetky tieto udalosti pripomenúť v našich kostoloch. Už dlho sa cítime opustení, osamotení a sláviť veľkonočné tajomstvo sme chceli v plnej radosti. Ale napokon sme ako vtedy „opustení“ v Jeruzaleme. Oni boli pri prázdnom hrobe lebo „odniesli Pána“ (Jn 20,2); my sme stále pri zatvorených dverách prázdnych kostolov. Zažili sme to a ešte prežívame, čo to znamená prísť o možnosť stretávať sa s Pánom. Oni vnímali prázdny hrob ako ukradnutie Ježišovho utýraného tela. Zomrel ich Pán a už nemajú ani jeho mŕtve telo. My – napriek značne tiesnivej situácii – sme posilňovaní posolstvom Veľkej noci – Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Koľkokrát už mnohí skúšaní pre vernosť Kristovi, pocítili silu vydať svedectvo práve preto, lebo živili v sebe vieru v zmŕtvychvstalého Krista?! Kristus zmŕtvychvstalý  nám pomôže prekonať aj túto našu situáciu. A tak ako sa otvoril Kristov hrob, lebo vstal z mŕtvych, tak sa otvoria i naše kostoly a my ich naplníme! To je nádej, pre ktorú sa oplatí žiť ďalej svoju vieru. Čítaj ďalej

Veľkonočné trojdnie – Veľkonočná vigília

Podľa pradávnej tradície je noc Veľkonočnej vigílie očakávaním Pána a sprítomnením svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod Pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho otroctva, a neskôr ju slávili ako pamiatku každý rok, bola predobrazom budúcej pravej Kristovej noci, noci pravého oslobodenia, v ktorej „Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu“.

Je tomu už viac ako dvetisíc rokov, čo v predvečer izraelskej Veľkej noci bol obetovaný skutočný Baránok – Vykupiteľ sveta. Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža a na tretí deň včasráno vstal z mŕtvych. Toto je dôvod, prečo aj my slávime Veľkú noc. Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako slávnosť slávností, najmä nočnou vigíliou. Je to noc, keď Kristus premohol smrť, keď vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery a nádeje; krst a birmovanie nás uvádzajú do veľkonočného tajomstva: spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním vzkriesení a s ním budeme aj kraľovať. Čítaj ďalej

Veľkonočné trojdnie – Veľký piatok

Veľký piatok je dňom, v ktorom si pripomenieme Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži.

Podľa pradávnej tradície Cirkvi sa na Veľký piatok nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš – na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Cirkev nás teda v tento deň upriamuje na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí sv. Pavol.

Liturgia Veľkého piatku pozostáva z troch častí: z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu a zo svätého prijímania.  

Prvé čítanie bohhoslužby slova Veľkého piatku tvorí štvrtá pieseň o Božom služobníkovi od proroka Izaiáša. Voláme ho evanjelistom Starého zákona, pretože veľa píše o budúcom Mesiášovi. On už sedemsto rokov pred Kristom zachytáva Božie zjavenie o budúcom Vykupiteľovi. Čítanie sa začína rečou Boha, pokračuje rečou proroka k ľudu a končí opäť rečou Boha. Zmysel tejto piesne sa výrazne spĺňa na Ježišovi Kristovi. On je tým mužom bolestí. On vzal na seba naše viny. Jeho smrť bola preňho cestou k povýšeniu a nám priniesla vyslobodenie, záchranu a život. Čítaj ďalej

Veľký piatok – prísny pôst a poklona svätému krížu

Na VEĽKÝ PIATOK slávime utrpenie a tento smrť Pána Ježiša. Je to deň pokánia v celej Cirkvi; pod ťažkým hriechom nás viaže prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst viaže všetkých od 18. do 60. roku života a zdržanie sa mäsa od 14. roku do smrti. Pôst sa nevzťahuje na lieky a čistú vodu a neviaže vážne chorých, ktorí musia pravidelne jesť a piť.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Čiernom Balogu bude na Veľký piatok 2. 4. 2021 otvorený na individuálnu modlitbu a poklonu svätému krížu do 19:00 hod. a na Bielu sobotu 3. 4. 2021 od 8:00 hod. do 19:00 hod. Počas slávenia obradov Veľkonočného trojdnia bude kostol zatvorený.

Veľkonočné trojdnie – Zelený štvrtok

Tak ako sa týždeň začína a vrcholí slávením nedele, ktorá má vždy veľkonočný ráz, tak vrchol celého liturgického roka žiari v posvätnom Veľkonočnom trojdní umučenia a zmŕtvychvstania Pána, do ktorého práve vstupujeme. Je to teda najposvätnejšia časť liturgického roka.

Prípravou na toto veľkonočné tajomstvo je štyridsaťdenné Pôstne obdobie, v ktorom celá Cirkev uvažuje o vykupiteľskom utrpení a smrti Pána Ježiša. Je to milostivý čas, v ktorom sa majú veriaci vnútorne obrátiť a obnoviť častejším počúvaním Božieho slova, vrúcnejšou modlitbou a konaním pokánia, a tak sa pripraviť na obnovenie krstných sľubov a na prežívanie veľkonočného tajomstva. Počas Veľkého týždňa, ktorý sa začína Kvetnou nedeľou ako spomienkou na Pánov slávnostný vstup do Jeruzalema a vrcholí Veľkonočným trojdním, sa máme ešte hlbšie spojiť s Kristom a prežívať spolu s ním jeho tŕnistú cestu kríža, ktorej ovocím je vykúpenie každého z nás. K tomuto nám majú dopomôcť aj bohoslužby, tak krásne a bohaté na symboliku. V nich vytvára Cirkev s Kristom, svojím ženíchom, vnútorné spoločenstvo.

Čítaj ďalej

Úmysly Apoštolátu modlitby na apríl 2021 a úmysel modlitieb za život a rodinu

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na apríl 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva (počas zákazu bohoslužieb): Aby sme sa čím skôr a bez obmedzení mohli zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Počas apríla 2021 sa bude v našej diecéze každý deň na rôznych miestach sláviť svätá omša za život a rodinu. Môžeme sa pripojiť obetovaním svojich modlitieb na úmysel:

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.

Živé vysielanie bohoslužieb z nášho farského kostola

Počnúc Zeleným štvrtkom budeme aj z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie naživo vysielať obrady Veľkonočného trojdnia a svätú omšu Veľkonočnej nedele. Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Časový rozpis slávení:

Zelený štvrtok (1. 4.): Svätá omša na pamiatku Pánovej večere o 18:00 hod.

Veľký piatok (2. 4.): pobožnosť krížovej cesty o 14:15 hod.; obrady utrpenia a smrti Pána o 15:00 hod.

Biela sobota (3. 4.): Veľkonočná vigília o 19:30 hod. 

Veľkonočná nedeľa (4. 4.): svätá omša o 10:30 hod.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up