Informácie

Nedeľa Božieho slova – ustanovenie a domáca liturgia

Nedeľu Božieho slova ustanovil pápež František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis zo dňa 30. 9. 2019. Slávi sa každoročne v Tretiu nedeľu liturgického Cezročného obdobia (v tomto roku 24. januára). Dokument sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45).

Svätý Otec v tomto apoštolskom liste vysvetľuje dôvody i ciele zriadenia Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma.

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: «Neznalosť Písma je neznalosťou Krista».“ Čítaj ďalej

Nedeľa Božieho slova – nóta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás. Deň venovaný Biblii nemá byť len ,raz do rokaʻ, ale raz po celý rok, pretože naliehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami slepoty“. Táto nedeľa je teda vhodnou príležitosťou, aby sme si znovu pripomenuli niektoré cirkevné dokumenty – predovšetkým Úvodné poznámky k Poriadku omšových čítaní – ktoré predkladajú syntézu teologických, liturgických a pastoračných princípov, týkajúcich sa Božieho slova hlásaného na omši, ale platia aj pre každé iné liturgické slávenie (sviatosti, sväteniny, liturgia hodín).

Čítaj ďalej

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V Katolíckej cirkvi sa dnes (18. januára) začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí, tak ako každý rok, 25. januára, sviatkom obrátenia svätého apoštola Pavla. Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu svätého pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

“Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou,” píše sa v materiáloch pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Materiály pre tento rok pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. Materiály je možné nájsť TU . Čítaj ďalej

Rožňavský biskup pozýva k duchovnej adopcii zomierajúcich na Covid-19

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva, aby sme si duchovne adoptovali zomierajúcich na COVID-19. Tí totiž končia svoju pozemskú púť často osamotení a duchovne nepripravení. Upozornil na to v homílii počas svätej omše, ktorú naživo prinieslo Rádio LUMEN.

„Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva (o 15:00 h), kedy sa mnoho ľudí modlí Korunku Božieho milosrdenstva, ale aj v inom čase dňa, kto ako môže, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu odchodu z tohto sveta. Vytvorme ,bublinu Božieho milosrdenstva‘, do ktorej môžeme slobodne vstúpiť kedykoľvek a stretnúť sa, ,prisadnúť‘ v duchu k posteli umierajúceho a vyprosiť mu záplavu Božieho milosrdenstva. Lebo nie vždy sa môže dostať k umierajúcemu kňaz. Preto tam, kde sa nemôže dostať sviatosť, aby prišla milosť,” uviedol biskup Stolárik.

Rádio LUMEN pridáva do modlitby o 15:00 hod. osobitnú výzvu. „Pozývame aj vás modliť sa spolu s nami a duchovne si adoptovať zomierajúcich na COVID-19,” píše Rádio LUMEN. Viac informácií je možné nájsť v nahrávke na podcaste náboženský redaktor rádia Pavol Jurčaga.

Požehnanie Slovenska relikviou Kristovej krvi – pozvanie k modlitbe

Dnes (11. januára 2020) sa uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku. Požehnanie sa malo uskutočniť už včera (10. januára) v popoludňajších hodinách, avšak kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam bolo odložené na dnes. Zverejňujeme slová výzvy Mons. Petra Brodeka, aby sme sa mohli duchovne pripraviť a pripojiť k tomuto úkonu a účinne prijať milosti z neho prameniace v záujme ochrany Slovenska a jeho ľudu pred zúriacou pandémiou koronavírusovej infekcie:

Milí kresťania i všetci ľudia dobrej vôle,

pozývam vás všetkých k vnútornej účasti na udalosti požehnania mocnou relikviou Kristovej krvi. Ježiš ju za nás vylial na kríži za naše hriechy a ich následky. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Čítaj ďalej

Pozvánka na Púť zaľúbených

Saleziáni don Bosca a pavlíni vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich spolu, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Teší sa na vás tím Púte zaľúbených.

Úmysly Apoštolátu modlitby na január 2021

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby i pôst na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na január 2021:

Evanjelizačný úmysel: Aby nám dal Pán milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva (počas zákazu bohoslužieb): Aby sme sa čím skôr a bez obmedzení mohli zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Modlitba za kňazov v Roku Eucharistie a kňazstva

V Roku Eucharistie a kňazstva vás pozývame každý deň sa zapojiť do nasledujúcej modlitby za kňazov, schválenej rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom (dňa 7. 10. 2020 č. 550/2020):

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu Synovi,
Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom
do večnej blaženosti. Amen.

Po obnovení slávenia verejných bohoslužieb sa túto modlitbu budeme spoločne modliť pri každej svätej omši po modlitbe po prijímaní.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý:  Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov.

Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých.

Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti. Čítaj ďalej

Celoplošný zákaz bohoslužieb od 1. 1. do 24. 1. 2021; obmedzenie účasti na krste, sobáši a pohrebe

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up