Informácie

Úmysly Apoštolátu modlitby na máj 2021

Pozývame vás aj v tomto novom mesiaci obetovať svoje modlitby na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na máj 2021:

Evanjelizačný úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní financií, a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Úmysel v Roku Eucharistie a kňazstva v Rožňavskej diecéze: Aby sme sa mohli bez obmedzení zúčastňovať na eucharistickej obete a aby nám nikdy nechýbali horliví vysluhovatelia svätých tajomstiev.

Slovo pastiera – Aj my sa so Svätým Otcom bez prestania modlime

Drahí kňazi, zasvätení, bratia a sestry,

pozdravujem vás všetkých na prahu nádherného mesiaca mája – mesiaca Panny Márie. V Roku sv. Jozefa môžem s radosťou napísať, že máj je aj „mesiacom sv. Jozefa“, zvlášť, keď sa začína spomienkou sv. Jozefa, robotníka. A do tretice, dá sa povedať, že v rámci Roka rodiny, vyhláseného Svätým Otcom Františkom, je máj aj „mesiacom rodiny“, nakoľko 15. mája budeme sláviť aj medzinárodne Deň rodiny.

Čaká nás teda krásny mesiac, bohatý na slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa  javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho  života v oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života nasej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami. Stále je na mieste zodpovednosť a potrebná disciplína, aby sa pandémia úplne zastavila. Ale ako som už veľakrát zdôraznil, nestačia len opatrenia na úrovni prirodzeného ľudského úsilia. Je nevyhnutné neustále uznávať, že Boh je naším Pánom, na neho sa máme obracať v našich ťažkostiach, aj v tej, ktorú prežívame už druhy rok. On môže všetko. Len my potrebujeme uznať, že si neporadíme sami. On nás chce zachraňovať deň čo deň, len či o to stojíme… Verím, že mnohí áno.

Chcem upriamiť pozornosť nás všetkých na mariánsky mesiac máj v súvislosti s iniciatívou Svätého Otca Františka. Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie informovala, že ,,podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: ,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohuʻ (Sk 12,5) táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 hod. (rímskeho času). Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája (viac nájdete TU). Čítaj ďalej

Kaplnka v časti Závodie má novú strechu

Po Dielni sv. Jozefa dostala v piatok 23. 4. 2021 novú, šindľovú strechu aj Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (kedysi Kaplnka sv. Jána Nepomuckého), ktorá sa nachádza v časti Závodie v blízkosti kostola pri Hrone. Pôvodnú strechu taktiež zo šindľov totiž značne nahlodal zub času (naposledy bola táto kaplnka renovovaná v r. 1999). Za realizáciu prác ďakujeme šikovnému “šindliarovi” p. Miroslavovi Berčíkovi, pôvodom Baločanovi, a jeho spolupracovníkom. Hoci je táto kaplnka ťažšie prístupná, vyjadrujeme vďaku všetkým Baločanom, najmä zo Závodia, ktorí na ňu nezabúdajú.

Máj bude v Cirkvi mesiacom mariánskej modlitby za ukončenie pandémie

Podľa želania a výzvy Svätého Otca Františka mesiac máj tohto roka bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“. Informovala o tom Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie. Zdôraznila, že táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií (chrámov) na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca s veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie.

Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 (rímskeho času).

Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája.

Pripojme sa k výzve Svätého Otca aj my svojimi modlitbami a obetami. Modlitbu posvätného ruženca pred svätými omšami v našom kostole ako aj májové pobožnosti budeme obetovať po celý mesiac máj na tento úmysel.

Slovo pastiera – Naradovaní sa vráťme do chrámov

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry,

s radosťou pozdravujem ako pastier našej Rožňavskej diecézy vás všetkých – kňazov, zasvätených i všetkých veriacich.

Mam skutočne radosť, že sa vám môžem prihovoriť v čase, keď už všetci vieme, že od 19. apríla 2021 sa otvárajú kostoly pre verejné slávenie bohoslužieb. Deje sa to po takmer štvormesačnom zákaze verejných slávení. V niektorých farnostiach našej diecézy, aj v iných diecézach, sme pre rozšírenú pandémiu nemohli sláviť už ani vianočné sviatky. Teda tento liturgický rok bol takmer od začiatku až doteraz veľmi ochudobnený o aktívnu účasť veriacich na slávení Božích tajomstiev, o prijímanie sviatostí – hlavne pokánia a Eucharistie. A tie ostatné, hoci mohli byt’ vysluhované, tiež niesli so sebou značný smútok, keď sa nemohla zúčastniť širšia rodina, často nie ani celá tá najbližšia.

Počas Veľkonočného obdobia čítame pri sv. omšiach zo Skutkov apoštolov o účinkovaní apoštolov a o živote prvej Cirkvi. Apoštoli neohrozene, verne, s rizikom a radujúc sa, že mohli aj trpieť pre Pánovo meno, hlásajú základ a jadro našej viery – ohlasujú Kristovo vykupiteľské dielo – jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Spoločenstvo veriacich má jedno srdce a jednu dušu – schádza sa na učení apoštolov, na ,,lámaní chleba“, praktizuje bratskú lásku, nikto nemá núdzu, lebo je medzi nimi láska, ktorá sa delí aj o hmotné dobrá… (porov. Sk 2, 42-47; 4, 1-13; 32-35; 5, 41-43). Čítaj ďalej

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Je nutné dodržať nasledujúce opatrenia: počet prítomných v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden človek na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre verejnosť. V našom chráme to môže byť najviac 35 prítomných. Prednosť v účasti budú mať tí, ktorí obetujú na úmysel svätej omše. Do počtu zúčastnených sa nebudú rátať deti do 10 rokov v sprievode dospelého. Toto opatrenie platí aj pre slávenie krstov, sobášov a pohrebov. Test na Covid 19 sa nebude vyžadovať. Pri príchode je potrebné naďalej dbať na dezinfekciu rúk, mať vnútri rúško na celej tvári a dodržiavať dvojmetrový odstup v laviciach i pri svätom prijímaní (okrem členov spoločnej domácnosti). Žiadame všetkých, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, sú po vážnej operácii alebo sa starajú o starých či chorých, aby ostali doma a sledovali svätú omšu prostredníctvom médií. Až do úplného uvoľnenia opatrení totiž naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Rozpis svätých omší v tomto týždni nájdete na tejto stránke v záložke Farské oznamy. Naďalej plánujeme priamy prenos nedeľnej svätej omše o 10:30 hod. až do úplného zrušenia všetkých opatrení.

Modlime sa spoločne, aby sa tak stalo čím skôr.

Priamy prenos svätej omše v Tretiu veľkonočnú nedeľu

Aj v Tretiu veľkonočnú nedeľu 18. apríla 2021 vám sprostredkujeme priamy prenos svätej omše so začiatkom o 10:30 hod. (cez internet). Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

Priamy prenos svätej omše v Druhú veľkonočnú nedeľu

V nedeľu Božieho milosrdenstva (Druhá veľkonočná nedeľa) 11. apríla 2021 vám sprostredkujeme priamy prenos slávnostnej svätej omše so začiatkom o 10:30 hod. (cez internet). Vpravo na tejto stránke, v menu záložke “Svätá omša naživo“, nájdete internetový odkaz na stránku YouTube, kde nás môžete sledovať; alebo kliknite SEM.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa rozozvučia zvony všetkých katolíckych chrámov na Slovensku

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, vrátane nášho, aby všetkých veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla budeme v Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu naši biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

“Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,” povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Prosíme aj pani kostolníčky všetkých kaplniek na území našej farnosti, ktoré majú funkčné zvony, aby na nich v tento deň (11. 4.) napoludnie taktiež na 10 minút zazvonili.

Výsledok zbierky na Boží hrob a veľkonočnej ofery v našej farnosti

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pred a počas veľkonočných sviatkov prispeli do tradičnej zbierky na Boží hrob a do veľkonočnej ofery pre farnosť. Do zbierky na Boží hrob naša farnosť prispela sumou 1000 €; peniaze boli odoslané dňa 6. 4. 2021 na účet Biskupského úradu v Rožňave. Do veľkonočnej ofery sme obetovali 800 €. Na všetkých darcov osobitne myslíme v modlitbách.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0