Slovo pastiera – Aj my sa so Svätým Otcom bez prestania modlime

Drahí kňazi, zasvätení, bratia a sestry,

pozdravujem vás všetkých na prahu nádherného mesiaca mája – mesiaca Panny Márie. V Roku sv. Jozefa môžem s radosťou napísať, že máj je aj „mesiacom sv. Jozefa“, zvlášť, keď sa začína spomienkou sv. Jozefa, robotníka. A do tretice, dá sa povedať, že v rámci Roka rodiny, vyhláseného Svätým Otcom Františkom, je máj aj „mesiacom rodiny“, nakoľko 15. mája budeme sláviť aj medzinárodne Deň rodiny.

Čaká nás teda krásny mesiac, bohatý na slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa  javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho  života v oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života nasej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami. Stále je na mieste zodpovednosť a potrebná disciplína, aby sa pandémia úplne zastavila. Ale ako som už veľakrát zdôraznil, nestačia len opatrenia na úrovni prirodzeného ľudského úsilia. Je nevyhnutné neustále uznávať, že Boh je naším Pánom, na neho sa máme obracať v našich ťažkostiach, aj v tej, ktorú prežívame už druhy rok. On môže všetko. Len my potrebujeme uznať, že si neporadíme sami. On nás chce zachraňovať deň čo deň, len či o to stojíme… Verím, že mnohí áno.

Chcem upriamiť pozornosť nás všetkých na mariánsky mesiac máj v súvislosti s iniciatívou Svätého Otca Františka. Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie informovala, že ,,podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: ,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohuʻ (Sk 12,5) táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 hod. (rímskeho času). Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája (viac nájdete TU).

Či to nie je výzva a pozvanie pre každého katolíka, pridať sa k Svätému Otcovi a modliť sa ruženec na úmysel, ktorý stanovil? Môže, ale nemusí to byt‘ o 18:00 hod. – nie každý má túto možnosť –, ale kedykoľvek cez deň si možno nájsť 15 – 20 minút a modliť sa ruženec v zjednotení so Svätým Otcom.

Pripomeňme si slova Svätého Otca Františka z jeho príhovoru na generálnej audiencii 1. mája 2013. Sú veľmi aktuálne aj pre terajší rok. Vo svojom príhovore, vyzdvihujúc sv. Jozefa, robotníka, pamätá zároveň na potrebu rozvíjania duchovného rozmeru v živote každého človeka. Preto pre mesiac máj, keď upriamuje pozornosť na prácu, na sv. Jozefa, robotníka, nezabudne pripomenúť: V tomto mesiaci máji by som chcel ešte znova pripomenúť dôležitosť a krásu modlitby svätého ruženca. Keď sa modlíme Zdravas Mária, uvádza nás to do kontemplácie Ježišových tajomstiev. Bolo by veľmi pekné, keby sa najmä v tomto mesiaci v každej rodine medzi priateľmi, ale aj vo farnosti, modlil svätý ruženec či iná modlitba k Ježišovi a jeho panenskej Matke. Spoločná modlitba je vždy vzácnym okamihom, ktorý upevňuje rodinný život a priateľstvo. Naučme sa modliť viac v rodine a ako rodina. Poprosme svätého Jozefa a Pannu Máriu, aby nás naučili byť vernými každodenným povinnostiam, žiť vieru v každodenných skutkoch, dávať‘ viac priestoru Pánovi a vedieť sa častejšie zastaviť a kontemplovať jeho tvár.“ Tento rok budeme spolu so Svätým Otcom prosiť za ukončenie pandémie. Hoci u nás ustupuje, v iných častiach sveta vyčíňa. Ak sme všetci bratia a sestry, ak svoje bratstvo podľa encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti chceme brať a prežívať naozaj, pomôžme modlitbou aj našim vzdialeným bratom a sestrám. Nikto sa nezachráni sám, navzájom sa potrebujeme.

„Ruženec je po sv. omši najmocnejšou modlitbou, ak chceme svoju vieru udržať a posilňovať ju.“ Diabol sa bojí tejto modlitby, preto nahovára človeku, aby sa nemodlil ruženec. Ak niekedy v rodinách bola bežnou samozrejmosťou modlitba sv. ruženca a v máji aj Loretánske litánie, od tejto praxe sa už, žiaľ, v značnej miere upustilo, čo je ohromná škoda. Obnovme v našich rodinách túto prax a už tento mesiac majme vo svojom modlitbovom programe – osobne, v rodinách, kostoloch i inde – modlitbu posvätného ruženca a Loretánske litánie (už aj s tromi novými zvolaniami).

V modlitbe sv. ruženca predsa rozjímame o živote Pána Ježiša, Panny Márie i sv. Jozefa, ktorí vytvorili Svätú rodinu. Ona sa stala vzorom a oporou každej ľudskej rodiny. Z tejto Rodiny vyšiel Ježiš, aby naplnil svoje poslanie. Pri poslednom fatimskom zjavení 13. októbra 1917 sa okrem slnečného zázraku stal ešte jeden zázrak: v popredí slnka deti uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Je to dôležitý odkaz pre nás, aby sme upriamili svoj pohľad na nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri putovaní do neba.

Minulý rok sme sa v máji duchovne zjednocovali modlitbou mariánskej pobožnosti (brožúrku poskytneme opäť na stránke v elektronickej podobe), ktorú som sa denne modlieval na balkóne biskupskej rezidencie hľadiac na morový stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento stĺp je pamätníkom Máriinej pomoci Rožňavčanom v čase moru pred vyše 300 rokmi. Po stranách balkóna sú už rok umiestnené obrazy Rožňavskej Panny Márie a sv. Jozefa. Sú to naše opory, naše „stĺpy“, ktoré nás mocne podopierajú a u Ježiša má ich príhovor veľkú moc. Preto opäť počas mája zjednoťme sa so Svätým Otcom Františkom, zjednoťme sa navzájom a prosme za seba, za naše rodiny, za diecézu, za Cirkev, za cely svet zmietaný pandémiou a inými ničivými vírusmi, ktoré zabíjajú duše. Vyprosujme na príhovor Panny Márie a sv. Jozefa všetko, čo potrebujeme pre život časný, ale aj večný.

Prajem vám milostiplný mesiac Panny Márie, sv. Jozefa a rodiny a všetkým vám žehnám.

+ Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0