Prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi Slovenska vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, sa počas týchto ôsmich piatkov majú postiť takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená zdržať sa mäsitých pokrmov a najesť sa dosýta len raz za deň – s tým, že ešte dvakrát možno požiť menší pokrm.

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, v centre našej pozornosti nech je aj modlitba a almužna. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, neváhajme konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci. Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko (pozri nižšie) a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Avšak pre každého platí povinnosť nepreviniť sa nielen myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, nech nezanedbá, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a stane sa tak súčasťou kajúceho duchovného spoločenstva.

MODLITBA ZA SLOVENSKO

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k tejto modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _ Práve je online: 0