spravca

Príhovor administrátora farnosti svojim farníkom na záver roka 2020

Erb farnostiDrahí bratia a sestry – milí farníci, rok 2020 sa s úderom dnešnej polnoci definitívne stane minulosťou. Žiaľ, poznačila ho pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla aj do duchovného života našej farnosti mnohými obmedzeniami a priamo či nepriamo aj do života nás i našich blízkych. Počas vianočných sviatkov až do týchto chvíľ prežívame kvôli tomu bolestné odlúčenie a nemôžeme sa spoločne stretávať v Božom chráme. Aj preto chceme prosiť milosrdného a všemohúceho Boha, aby sa v novom roku táto zničujúca pandémia konečne zastavila a aby všetci chorí na COVID-19, ale aj iné choroby, podľa Božej vôle dosiahli zdravie tela i duše.

Aj v posledný deň tohto roka je však namieste aj jeho bilancovanie a najmä poďakovanie za všetky prijaté Božie dobrodenia, zvlášť dopriate našej farnosti. Dovoľte mi, aby som ako váš duchovný pastier pretlmočil aspoň týmto spôsobom toto bilancovanie i poďakovanie z mojej strany s nádejou, že čoskoro sa budeme spoločne stretávať v našom chráme na svätých omšiach aj pri iných sláveniach bez obmedzení.  Čítaj ďalej

Úplné odpustky v Roku svätého Jozefa

Milí veriaci, uvádzame preklad dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa udeľuje dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.

“Dnes uplynulo 150 rokov od vydania dekrétu Quemadmodum Deus, ktorým blahoslavený Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, pohnutý vážnymi a bolestnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzala Cirkev, sužovaná nepriateľstvom ľudí.

Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa ‒ na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle.

Všetci veriaci takto budú mať možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa, hlavy nebeskej Rodiny z Nazareta, získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach, ktoré dnes sužujú svet. Čítaj ďalej

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika na sviatok svätej Rodiny 27. 12. 2020

Drahí bratia a sestry!

Všetkých, ktorí s otvoreným srdcom privítali Rok Eucharistie prežívaný v našej diecéze od januára 2020, zaskočila pandémia a pomenila naše plány. Ale horliví sa modlili doma a na diaľku sa duchovne spájali s Pánom prítomným v Eucharistii a prijímali ho prostredníctvom duchovného sv. prijímania. Keď sa dalo, zastavili sa v kostole alebo aspoň pred zatvoreným kostolom… Zjednocovali sa so stanovenými úmyslami modlitieb. Kňazov, ktorí nemali obmedzením prerušený prístup do kostola, som povzbudzoval k tomu, aby v čase pandémie, kedy boli odbremenení od niektorých ďalších povinností, každý jeden z nich využil vynikajúcu príležitosť, možnosť, priam šancu „zavrieť“ sa v Božom chráme a neustále sa klaňať Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Vyjadril som to slovami: „Keď inokedy veľa rozprávame ľuďom o Bohu, teraz priam zavretí v Božích chrámoch, veľa rozprávajme Bohu o nám zverených ľuďoch. Ľudia prežívajú koronavírus, prežívajú obavy o svoje rodiny, o svoju prácu a o všeličo ďalšie, čo s tým súvisí. Rozprávajte Bohu o všetkých ich problémoch a prednášajte prosby svojich veriacich Ježišovi v Eucharistii.“

Pre každého to bol ťažký čas a v závere Roka Eucharistie v našej diecéze si uvedomujeme, že sme ho nemohli prežiť ako sme chceli. Preto som sa rozhodol, že chceme ostať ako diecéza pri eucharistickom Pánovi aj v roku 2021. Chceme tak zintenzívniť svoj vzťah k Ježišovi, ku sv. omši, k stretnutiam s ním v adoráciách… Čítaj ďalej

Spoločné vyhlásenie duchovných správcov oboch čiernobalockých farností k zákazu verejného slávenia bohoslužieb v okrese Brezno

Erb farnostiDrahí veriaci, na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici zo dňa 23. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno, je od včera 23. decembra 2020 až do odvolania v celom našom okrese zakázané verejné slávenie všetkých bohoslužieb a vysluhovanie svätej spovede verejnou formou. Výnimkou sú iba krsty, sobáše a pohreby.

Oba farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime; preto súrne záležitosti, ako je individuálna svätá spoveď v naliehavom prípade, zaopatrenie chorého alebo pohreb, nám ohláste najprv telefonicky.

Pohreby v tomto čase sa budú konať len na cintoríne pri hrobe (bez svätej omše) a iba za účasti najbližšej rodiny. Prípadný pohreb kremáciou bude riešený individuálne. Pohrebné omše za zosnulých budú odslúžené po dohode s pozostalými v neskoršom termíne. Krsty sa budú udeľovať taktiež iba za prítomnosti najbližšej rodiny dieťaťa.

Úmysly svätých omší, ktoré mali byť v tomto čase slávené, odslúžime individuálne bez vašej prítomnosti, pokiaľ sa nerozhodnete úmysel zrušiť prípadne preložiť na iný termín. Pokiaľ chcete úmysel zrušiť alebo preložiť, oznámte nám to čo najskôr telefonicky.

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii, pričom počas dnešného Štedrého dňa do 17:00 hod. bude v nich pre vás k dispozícii betlehemské svetlo.

Vzhľadom na citeľný výpadok príjmov pre obe farnosti počas vianočných sviatkov vás v rámci vašich možností prosíme o vaše milodary, ktoré môžete vhodiť v obálke s označením darcu do poštovej schránky farských úradov pri vašej nevyhnutnej ceste okolo, prípadne odovzdať kostolníkom a kostolníčkam oboch našich kostolov a kaplniek v jednotlivých častiach našej obce. Srdečné Pán Boh zaplať.

Povzbudzujeme vás počas tohto aj pre nás neľahkého obdobia sledovať sviatočné bohoslužby prostredníctvom priamych prenosov v našich médiách, najmä vianočné požehnanie pápeža Františka „Urbi et orbi“ – Mestu Rímu a celému svetu v deň Božieho narodenia zajtra, 25. decembra, na pravé poludnie. Uisťujeme vás o svojej duchovnej blízkosti a modlitbe, najmä počas slávenia súkromných svätých omší. O ďalšom aktuálnom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať na našich internetových stránkach. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie, aby tento bolestný zákaz bol čím skôr odvolaný a aby sme sa opäť mohli bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Pokojné a milostiplné vianočné sviatky vám vyprosujú

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

Prosba o podporu farnosti

Erb farnostiVzhľadom k dlhodobému výpadku nedeľného „zvončeka“ v dôsledku obmedzení verejného slávenia bohoslužieb počas prvej i druhej vlny pandémie koronavírusu vás úprimne prosíme o vašu štedrosť pri nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Podporiť farnosť môžete aj individuálnym darom na číslo účtu IBAN: SK93 7500 0000 0040 0740 5738 (ČSOB, a. s.). Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čierny Balog. Za každý váš milodar vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať a všetkých darcov vkladáme do osobitných modlitieb.

Nové pravidlá pre slávenie verejných bohoslužieb

Erb farnostiOd pondelka 16. novembra 2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. V laviciach v kostole medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby sa nesedelo v rade za sebou. Toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola na sedenie.

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Za daných okolností prosíme seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne využili možnosť prísť na svätú omšu v nedeľu o 7:30 hod., ktorá je pre nich prednostne určená. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach.

Osoby s akútnym respiračným ochorením dôrazne žiadame, aby do úplného uzdravenia nechodili na sväté omše osobne, ale ich sledovali doma prostredníctvom masmédií.

Rozpis svätých omší v našej farnosti v nasledujúcom týždni (od 16. 11. do 22.11.) nájdete na tejto stránke v záložke Farské oznamy.

Čítaj ďalej

Úmysly Apoštolátu modlitby na november 2020

Pozývame vás v tomto mesiaci obetovať svoje modlitby i pôst na úmysly Apoštolátu modlitby.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly na november 2020:

Evanjelizačný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

Úmysel diecézneho biskupa: Aby sme sa všetci – kňazi, zasvätení i veriaci – pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.

Zomrel náš rodák, gréckokatolícky kňaz Vojtech Rosík

Na Spomienku všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2020 pred polnocou, v 84. roku života a 28. roku svojej kňazskej služby odišiel do domu nebeského Otca náš rodák, otec Vojtech Rosík, gréckokatolícky kňaz Bratislavskej eparchie na odpočinku. 

Kňazský pohreb sa uskutoční v bratislavskej Katedrále Povýšenia Pánovho kríža v piatok 6. novembra 2020 o 10:00 hod. Po skončení pohrebných obradov a svätej liturgie budú telesné pozostatky zosnulého uložené na dočasný odpočinok s nádejou na vzkriesenie na cintoríne v Bratislave – Vrakuni.

V deň jeho pohrebu bude zádušná svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše aj v našom farskom kostole. Spojme sa v tomto čase v modlitbe s vďakou za jeho život a kňazské pôsobenie i za jeho večné odpočinutie v náručí Božieho milosrdenstva.

Manželke zosnulého kňaza a celej smútiacej rodine rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a modlitbou vyprosujeme Božiu útechu. Nech odpočíva v pokoji.

Spoločné vyhlásenie Farnosti Čierny Balog a Farnosti Čierny Balog – Dobroč k čiastočnému obnoveniu verejného slávenia bohoslužieb

Erb farnostiDrahí veriaci, na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania);

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom šiestich účastníkov (vrátane kňaza).

Počnúc dnešným dňom (2. 11.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti veriacich, a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali farskému úradu aspoň týždeň dopredu telefonicky alebo e-mailom, dohodli sa na čase slávenia svätej omše, na počte zúčastnených a priniesli so sebou certifikát alebo sa preukázali SMS-kou o negatívnom výsledku príslušného testu na COVID-19. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. Upozorňujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia je každý povinný zostať v domácej izolácii.

O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum, ako aj o individuálnu svätú spoveď a zaopatrenie chorého, je potrebné požiadať telefonicky, prípadne e-mailom (Farnosť Čierny Balog: tel. č.: 0911 711 125, e-mail: cierny-balog@burv.sk; Farnosť Čierny Balog – Dobroč: tel. č.: 0907 976835).

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m2 chrámu v interiéri a dvojmetrové rozostupy v exteriéri).

Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii jednotlivcov. Katolícke noviny a ostatné katolícke periodiká si budete môcť zakúpiť tak ako doposiaľ.

Povzbudzujeme vás tak ako doteraz sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií. O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás

Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu

Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

Prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi Slovenska vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, sa počas týchto ôsmich piatkov majú postiť takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená zdržať sa mäsitých pokrmov a najesť sa dosýta len raz za deň – s tým, že ešte dvakrát možno požiť menší pokrm.

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, v centre našej pozornosti nech je aj modlitba a almužna. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, neváhajme konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci. Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko (pozri nižšie) a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Avšak pre každého platí povinnosť nepreviniť sa nielen myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, nech nezanedbá, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a stane sa tak súčasťou kajúceho duchovného spoločenstva. Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up